Slaptas ginklas – robotas „monstras“

Titulinis / Lietuvoje / Slaptas ginklas – robotas „monstras“

Ro­bo­tas iš 850 de­ta­lių

Ant spe­cia­laus sta­lo dūz­gia ra­tuo­ti apa­ra­tai – nuo­to­li­niu bū­du val­do­mi ro­bo­tai. Juos ap­su­pę vai­kai azar­tiš­kai šū­kau­ja. Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, jog apa­ra­tai va­ži­nė­ja chao­tiš­kai, nors iš tie­sų tai­syk­lės yra.

Mo­kyk­los ko­man­dos tiks­las – pri­vers­ti ro­bo­tą per­neš­ti kuo dau­giau spal­vo­tų ku­bų iš vie­nos vie­tos į ki­tą per dvi mi­nu­tes. Aukš­čiau­sias meist­riš­ku­mas, kuo­met ro­bo­tas ku­bus su­sta­to į bokš­tą – tai su­rink­tus taš­kus pa­dvi­gu­bi­na. No­rin­tis pa­siek­ti ge­res­nį re­zul­ta­tą ro­bo­tas tu­ri bū­ti grei­tas, o mo­ki­nys – įval­dęs tech­ni­ką.

Šiau­lių „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jo­je pirmadienį pir­mą kar­tą su­reng­tos VEX ro­bo­tų var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo ro­bo­ti­ka be­si­do­min­tys vai­kai iš sep­ty­nių Kau­no, Klai­pė­dos, Kre­tin­gos, Pa­gė­gių, Šven­čio­nių, Šiau­lių mo­kyk­lų.

Klai­pė­dos li­cė­jus – pir­mo­ji Lie­tu­vo­je mo­kyk­la, įsi­gi­ju­si nau­jus ame­ri­kie­čių ga­mi­na­mus VEX IQ ro­bo­tus, ku­riuos tai­ko ug­dy­mo pro­ce­se.

Vie­nas var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių, li­cė­jaus in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas eks­per­tas And­rius Gu­mu­liaus­kas aiš­ki­na, jog VEX ro­bo­tai skir­ti bū­tent švie­ti­mui, kad mo­ki­niai pa­mo­kos me­tu kur­tų iš­ma­nų pro­duk­tą – ro­bo­tą.

„Ro­bo­tą ga­li­ma kur­ti ypa­tin­gų konst­ruk­ci­jų, konst­ruo­ti, pro­gra­muo­ti, jis ga­li stum­ti, kel­ti. Vai­kams įdo­miau­sia – var­žy­tis. Pa­mo­kos me­tu in­teg­ruo­ja­si ki­ti da­ly­kai – tech­no­lo­gi­jos, fi­zi­ka, ma­te­ma­ti­ka, in­for­ma­ti­ka, gam­tos moks­lai, ang­lų kal­ba, nes vi­si ter­mi­nai ang­liš­ki. Ly­giag­re­čiai mo­ki­nys su­si­pa­žįs­ta su in­ži­ne­ri­ja, pro­jek­ta­vi­mu, ko mo­kyk­lo­se įpras­tai ne­dės­to­ma“, – var­di­jo pe­da­go­gas.

Ro­bo­tai konst­ruo­ja­mi iš spe­cia­lių konst­ruk­to­rių kon­tei­ne­rių, ku­riuo­se yra 850 įvai­rių de­ta­lių, 4 val­do­mi va­rik­liai, ju­tik­liai, rea­guo­jan­tys į švie­są, kon­tak­tą su kliū­ti­mi, spal­vą.

Su­kū­rė ro­bo­tą „monst­rą“

Pa­sak A. Gu­mu­liaus­ko, šie ne­di­de­li ro­bo­tai yra rim­tų pra­mo­ni­nių ro­bo­tų pro­to­ti­pai: nuo­to­li­niu bū­du val­do­mi jie ga­li paim­ti, kel­ti, ne­šti. To­kie ro­bo­tai nau­do­ja­mi ga­myk­lo­se, kro­vi­nių san­dė­liuo­se ga­ben­ti sun­kius daik­tus ar­ba at­lik­ti mo­no­to­niš­kus, daug lai­ko ati­man­čius, me­cha­niš­kus dar­bus.

Šių ro­bo­tų at­sto­vas Lie­tu­vo­je A. Gu­mu­liaus­kas sa­ko, jog JAV to­kie VEX ro­bo­tai ne­be nau­jie­na, jie la­bai po­pu­lia­rūs – vyks­ta kiek­vie­nos vals­ti­jos ro­bo­tų čem­pio­na­tai, ren­gia­mas pa­sau­lio ro­bo­tų čem­pio­na­tas. Lie­tu­vo­je šie ro­bo­tai žen­gia tik pir­muo­sius žings­nius.

Šiau­lių „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jo­je ro­bo­ti­kos bū­re­lis vei­kia 2015 – 2016 moks­lo me­tais, jį lan­ko ket­vir­tų ir penk­tų kla­sių moks­lei­viai. Bū­re­lio va­do­vas, pro­gim­na­zi­jos kom­piu­te­ri­jos in­ži­nie­rius Lai­mo­nas Ta­mo­šiū­nas džiau­gia­si, jog moks­lei­viai la­bai no­riai lan­ko, konst­ruo­ja ro­bo­tus, žai­džia, var­žo­si tar­pu­sa­vy­je.

Nors bū­re­lį kol kas lan­ko tik ber­niu­kai, bet į var­žy­bas iš Klai­pė­dos at­va­žia­vo mer­gi­nų ko­man­da. Mo­ky­to­jas vi­lia­si, jog tai pri­trauks jų mo­kyk­los mer­gai­čių – ki­tąmet jos įsi­lies į ro­bo­ti­kų ko­lek­ty­vą.

„Spe­cia­liai ruoš­da­mie­si šioms var­žy­boms konst­ra­vo­me ro­bo­tą „monst­rą“, kad jis kuo dau­giau at­vež­tų ir pa­kel­tų. Žiū­rė­jo­me daug vi­deome­džia­gos, nag­ri­nė­jo­me, nes brė­ži­niai yra tik pa­grin­di­niame, star­ti­niame ro­bo­to rin­ki­ny­je. Stip­res­ni ro­bo­tai – pa­čių kū­ry­ba ir imp­ro­vi­za­ci­ja, to­dėl la­bai įdo­mus pro­ce­sas“, – pa­sa­ko­jo mo­ky­to­jas.

Šiau­lie­čių ro­bo­tas „monst­ras“ iš ki­tų ro­bo­tų iš­si­ski­ria sa­vo ga­ba­ri­tais – jis kur kas di­des­nis.

L. Ta­mo­šiū­nas at­sklei­džia, jog vie­ną „monst­ro“ da­lį pa­si­se­kė su­konst­ruo­ti la­bai ge­rai – jis pui­kiai at­ve­ža, ta­čiau ne­la­bai ge­rai ke­lia. To­dėl fi­na­le šiau­lie­čiai pla­nuo­ja slap­tam gink­lui leis­ti pail­sė­ti, kau­tis stan­dar­ti­niu ro­bo­tu. Pus­fi­na­ly­je „monst­ras“ pel­nė tre­čią vie­tą, tad kū­ry­ba pa­si­tei­si­no.

L. Ta­mo­šiū­no manymu, jei to­kio am­žiaus vai­kai ga­li su­konst­ruo­ti ne­di­de­lius ro­bo­tus, vy­res­nių gal­vo­je su­ksis di­des­nės de­ta­lės – ga­lės su­konst­ruo­ti di­des­nius da­ly­kus. Taip ug­do­mi kū­ry­bin­gi in­ži­nie­riai.

Dienraštis „Šiaulių kraštas“