2016 metų VEX IQ CHALLENGE Crossover varžybos Pagėgiuose

2016 metų VEX IQ CHALLENGE Crossover varžybos Pagėgiuose

2016-2017 Crossover

2016 m. gruodžio 12 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko antrosios respublikinės VEX IQ robotų varžybos.

Organizavo VšĮ „Švietimo tinklas“ ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Rasa Antanaitienė.

Renginyje dalyvavo Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, Kauno Žaliakalnio progimnazijos ir Švenčionių progimnazijos komandos.

Varžybose buvo dvi rungtys. Pirmoji rungtis – robotų varžybos. Šioje rungtyje dalyviai laikydamiesi „VEX IQ Challenge crossover“ taisyklių rodė savo meistriškumą valdydami robotus. Komandos aiškinosi, kurių robotai greičiausi ir kuriems pavyks surinkti kiek įmanoma daugiau taškų. Mokiniams reikėjo pasirinkti tokią žaidimo strategiją, kuri leistų surinkti kuo daugiau taškų. Tai padaryti tikrai nebuvo lengva.

Antroje rungtyje pirmą kartą buvo organizuoti suprogramuotų VEX robotų pristatymai. Komandos   pristatė savo sukurtus veikiančius ir įvairiausias užduotis atliekančius robotus. Šioje rungtyje mūsų gimnazijos mokiniai Karolis Grigaitis ir Mantas Ubartas užėmė 2 vietą.

Džiaugiuosi, kad Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokiniai taip pat turi galimybę naudoti inovatyves šiuolaikines technologijas. Tai labai svarbu norint kurti ir tobulėti!

Plačiau
2016 metų VEX IQ CHALLENGE Crossover varžybos Pagėgiuose

2016 metų VEX IQ CHALLENGE Crossover varžybos Pagėgiuose

2016-2017 Crossover

2016 m. gruodžio 12 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko antrosios respublikinės VEX IQ robotų varžybos.

Organizavo VšĮ „Švietimo tinklas“ ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Rasa Antanaitienė.

Renginyje dalyvavo Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, Kauno Žaliakalnio progimnazijos ir Švenčionių progimnazijos komandos.

Varžybose buvo dvi rungtys. Pirmoji rungtis – robotų varžybos. Šioje rungtyje dalyviai laikydamiesi „VEX IQ Challenge crossover“ taisyklių rodė savo meistriškumą valdydami robotus. Komandos aiškinosi, kurių robotai greičiausi ir kuriems pavyks surinkti kiek įmanoma daugiau taškų. Mokiniams reikėjo pasirinkti tokią žaidimo strategiją, kuri leistų surinkti kuo daugiau taškų. Tai padaryti tikrai nebuvo lengva.

Antroje rungtyje pirmą kartą buvo organizuoti suprogramuotų VEX robotų pristatymai. Komandos   pristatė savo sukurtus veikiančius ir įvairiausias užduotis atliekančius robotus. Šioje rungtyje mūsų gimnazijos mokiniai Karolis Grigaitis ir Mantas Ubartas užėmė 2 vietą.

Džiaugiuosi, kad Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokiniai taip pat turi galimybę naudoti inovatyves šiuolaikines technologijas. Tai labai svarbu norint kurti ir tobulėti!

Plačiau
Jaunieji robotų meistrai į Klaipėdą parvežė pergalę

Jaunieji robotų meistrai į Klaipėdą parvežė pergalę

Lietuvoje, Renginiai

VEX IQ robotų varžybų metu moksleiviai turėjo pademonstruoti savo sukurtų robotų gebėjimus. Tiesiog reikėjo valdyti savo robotą taip, kad jis reikiama kryptimi nustumtų ant stalo sudėtas kaladėles ir paskui pagal spalvas jas sukrautų vieną ant kitos.

Šiauliuose vykusiose pirmosiose respublikinėse moksleivių VEX IQ robotų konstruktorių varžybose geriausiai sekėsi klaipėdiečiams. Martyno Mažvydo progimnazijos komanda tapo čempionais, o Klaipėdos licėjaus komanda pelnė trečiąją vietą.

„Daug kas priklauso ir nuo programavimo, ir nuo žmogaus, kuris valdo robotą. Be to, mes buvome sugalvoję gerą taktiką. Kadangi prie vieno stalo galėjo būti du komandos nariai ir du robotai, sutarėme, kad vienas stumdys kaladėles, o kitas kraus jas į krūvas“, – kaip pavyko laimėti, pasakojo M. Mažvydo progimnazijos septintokas Danas Bendžius.

Varžybose kartu dalyvavo ir jo brolis penktokas Gustas, taip pat kiti M. Mažvydo progimnazijos moksleiviai – Eimantas Samušis, Gustas Korsakas bei Dylanas Petreikis.

Laimėtojus ypač pradžiugino gautas prizas – atsarginės robotų detalės – vikšrai ant ratų.

„Dabar vaikai galės tobulinti savo robotus. Paprastai viename rinkinyje būna tik roboto smegenys ir pagrindinės detalės, o jei nori ko nors įmantresnio, reikia pirkti. Šio prizo vertė – net 150 eurų, tad vaikai jau nekantrauja, kada galės patobulinti savo robotus“, – pasakojo vaikus varžyboms ruošęs minėtos progimnazijos technologijų mokytojas Audrius Česnelis.

Pasak jo, robotikos užsiėmimai moksleiviams yra vieni mėgstamiausių.

„Beje, M. Mažvydo progimnazija išskirtinė, nes šiais mokslo metais turime robotikos klasę“, – pasidžiaugė mokytojas.

Respublikines moksleivių robotų konstruktorių varžybas organizavo šios srities pradininkas Lietuvoje Klaipėdos licėjaus informacinių technologijų mokytojas Andrius Gumuliauskas.

Varžybose klaipėdiečiams teko kautis su Kauno, Šiaulių, Kretingos, Pagėgių, Švenčionių komandomis.

Dienraštis „Vakarų ekspresas“

Plačiau
Lietuvos VEX IQ robotų čempionatas. VEX IQ Challenge Highrise

Lietuvos VEX IQ robotų čempionatas. VEX IQ Challenge Highrise

Lietuvoje, Renginiai

Gegužės 16 d. Šiauliuose vyko Lietuvos VEX IQ robotų čempionatas. VEX IQ robotų varžybos vyko pagal „Challenge Highrise“ taisykles.

Respublikines moksleivių robotų konstruktorių varžybas organizavo šios srities pradininkas Lietuvoje informacinių technologijų mokytojas Andrius Gumuliauskas.

Varžybose klaipėdiečiams teko kautis su Kauno, Šiaulių, Kretingos, Pagėgių, Švenčionių komandomis.

VEX IQ robotų akimirkos

Plačiau
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „STEAM ugdymo stiprinimas mokykloje“

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „STEAM ugdymo stiprinimas mokykloje“

Lietuvoje, Renginiai

STEM (science, technology, engineering, maths) specialistų trūkumas šiuo metu yra opi problema visoje Europoje. Lietuvoje tikslieji, gamtos ir technologijų mokslai taip pat nepritraukia pakankamo skaičiaus žmonių: net 46.4% Lietuvos studentų universitetuose renkasi socialinių mokslų specialybes.

STEM dalykų skatinimo problema prasideda jau mokykloje. STEM mokslai šalies moksleivių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra labai teoretinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniniame gyvenime.

Daugelis studijuojančiųjų STEM tiksliaisiais ir gamtos mokslais susidomi dar 5-8 klasėje, o lemiamą įtaką apsisprendimui turi tokie aspektai, kaip mokytojų gebėjimas sudėtingus dalykus išaiškinti per praktinius pavyzdžius, galimybės dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose.

STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos ugdymas) mokyklose turi būti stiprinimas mokyklose jau nuo penktos klasės. Vienas iš perspektyviausių sprendimų – tai robotikos pamokos mokykloje. Tai pats efektyviausias būdas mokinius sudominti ir įtraukti į STEM švietimą. Vaikai konstruodami, kurdami robotus susipažįsta su fizika, sprendžia inžinerijos klausimus, ieško optimalių radioelektronikos sprendimų, tobulina programavimo įgūdžius.

VEX robotika vienija visas keturias STEM sritis: gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir matematiką. VEX robotika taip pat stiprina tarpasmeninį bendravimą, komandinį darbą, partnerystę tarp mokyklų – t.y. įgūdžius, būtinus sėkmingai mokinių socializacijai visuomenėje. VEX robotika gali būti puikiai pritaikoma darbui mokykloje tiek pamokų metu, tiek ir popamokinėje veikloje.

VšĮ „Švietimo tinklas“ vykdo projektą „STEAM – integruotas ugdymas“.

Plačiau
Slaptas ginklas – robotas „monstras“

Slaptas ginklas – robotas „monstras“

Lietuvoje, Renginiai

Ro­bo­tas iš 850 de­ta­lių

Ant spe­cia­laus sta­lo dūz­gia ra­tuo­ti apa­ra­tai – nuo­to­li­niu bū­du val­do­mi ro­bo­tai. Juos ap­su­pę vai­kai azar­tiš­kai šū­kau­ja. Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, jog apa­ra­tai va­ži­nė­ja chao­tiš­kai, nors iš tie­sų tai­syk­lės yra.

Mo­kyk­los ko­man­dos tiks­las – pri­vers­ti ro­bo­tą per­neš­ti kuo dau­giau spal­vo­tų ku­bų iš vie­nos vie­tos į ki­tą per dvi mi­nu­tes. Aukš­čiau­sias meist­riš­ku­mas, kuo­met ro­bo­tas ku­bus su­sta­to į bokš­tą – tai su­rink­tus taš­kus pa­dvi­gu­bi­na. No­rin­tis pa­siek­ti ge­res­nį re­zul­ta­tą ro­bo­tas tu­ri bū­ti grei­tas, o mo­ki­nys – įval­dęs tech­ni­ką.

Šiau­lių „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jo­je pirmadienį pir­mą kar­tą su­reng­tos VEX ro­bo­tų var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo ro­bo­ti­ka be­si­do­min­tys vai­kai iš sep­ty­nių Kau­no, Klai­pė­dos, Kre­tin­gos, Pa­gė­gių, Šven­čio­nių, Šiau­lių mo­kyk­lų.

Klai­pė­dos li­cė­jus – pir­mo­ji Lie­tu­vo­je mo­kyk­la, įsi­gi­ju­si nau­jus ame­ri­kie­čių ga­mi­na­mus VEX IQ ro­bo­tus, ku­riuos tai­ko ug­dy­mo pro­ce­se.

Vie­nas var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių, li­cė­jaus in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas eks­per­tas And­rius Gu­mu­liaus­kas aiš­ki­na, jog VEX ro­bo­tai skir­ti bū­tent švie­ti­mui, kad mo­ki­niai pa­mo­kos me­tu kur­tų iš­ma­nų pro­duk­tą – ro­bo­tą.

„Ro­bo­tą ga­li­ma kur­ti ypa­tin­gų konst­ruk­ci­jų, konst­ruo­ti, pro­gra­muo­ti, jis ga­li stum­ti, kel­ti. Vai­kams įdo­miau­sia – var­žy­tis. Pa­mo­kos me­tu in­teg­ruo­ja­si ki­ti da­ly­kai – tech­no­lo­gi­jos, fi­zi­ka, ma­te­ma­ti­ka, in­for­ma­ti­ka, gam­tos moks­lai, ang­lų kal­ba, nes vi­si ter­mi­nai ang­liš­ki. Ly­giag­re­čiai mo­ki­nys su­si­pa­žįs­ta su in­ži­ne­ri­ja, pro­jek­ta­vi­mu, ko mo­kyk­lo­se įpras­tai ne­dės­to­ma“, – var­di­jo pe­da­go­gas.

Ro­bo­tai konst­ruo­ja­mi iš spe­cia­lių konst­ruk­to­rių kon­tei­ne­rių, ku­riuo­se yra 850 įvai­rių de­ta­lių, 4 val­do­mi va­rik­liai, ju­tik­liai, rea­guo­jan­tys į švie­są, kon­tak­tą su kliū­ti­mi, spal­vą.

Su­kū­rė ro­bo­tą „monst­rą“

Pa­sak A. Gu­mu­liaus­ko, šie ne­di­de­li ro­bo­tai yra rim­tų pra­mo­ni­nių ro­bo­tų pro­to­ti­pai: nuo­to­li­niu bū­du val­do­mi jie ga­li paim­ti, kel­ti, ne­šti. To­kie ro­bo­tai nau­do­ja­mi ga­myk­lo­se, kro­vi­nių san­dė­liuo­se ga­ben­ti sun­kius daik­tus ar­ba at­lik­ti mo­no­to­niš­kus, daug lai­ko ati­man­čius, me­cha­niš­kus dar­bus.

Šių ro­bo­tų at­sto­vas Lie­tu­vo­je A. Gu­mu­liaus­kas sa­ko, jog JAV to­kie VEX ro­bo­tai ne­be nau­jie­na, jie la­bai po­pu­lia­rūs – vyks­ta kiek­vie­nos vals­ti­jos ro­bo­tų čem­pio­na­tai, ren­gia­mas pa­sau­lio ro­bo­tų čem­pio­na­tas. Lie­tu­vo­je šie ro­bo­tai žen­gia tik pir­muo­sius žings­nius.

Šiau­lių „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jo­je ro­bo­ti­kos bū­re­lis vei­kia 2015 – 2016 moks­lo me­tais, jį lan­ko ket­vir­tų ir penk­tų kla­sių moks­lei­viai. Bū­re­lio va­do­vas, pro­gim­na­zi­jos kom­piu­te­ri­jos in­ži­nie­rius Lai­mo­nas Ta­mo­šiū­nas džiau­gia­si, jog moks­lei­viai la­bai no­riai lan­ko, konst­ruo­ja ro­bo­tus, žai­džia, var­žo­si tar­pu­sa­vy­je.

Nors bū­re­lį kol kas lan­ko tik ber­niu­kai, bet į var­žy­bas iš Klai­pė­dos at­va­žia­vo mer­gi­nų ko­man­da. Mo­ky­to­jas vi­lia­si, jog tai pri­trauks jų mo­kyk­los mer­gai­čių – ki­tąmet jos įsi­lies į ro­bo­ti­kų ko­lek­ty­vą.

„Spe­cia­liai ruoš­da­mie­si šioms var­žy­boms konst­ra­vo­me ro­bo­tą „monst­rą“, kad jis kuo dau­giau at­vež­tų ir pa­kel­tų. Žiū­rė­jo­me daug vi­deome­džia­gos, nag­ri­nė­jo­me, nes brė­ži­niai yra tik pa­grin­di­niame, star­ti­niame ro­bo­to rin­ki­ny­je. Stip­res­ni ro­bo­tai – pa­čių kū­ry­ba ir imp­ro­vi­za­ci­ja, to­dėl la­bai įdo­mus pro­ce­sas“, – pa­sa­ko­jo mo­ky­to­jas.

Šiau­lie­čių ro­bo­tas „monst­ras“ iš ki­tų ro­bo­tų iš­si­ski­ria sa­vo ga­ba­ri­tais – jis kur kas di­des­nis.

L. Ta­mo­šiū­nas at­sklei­džia, jog vie­ną „monst­ro“ da­lį pa­si­se­kė su­konst­ruo­ti la­bai ge­rai – jis pui­kiai at­ve­ža, ta­čiau ne­la­bai ge­rai ke­lia. To­dėl fi­na­le šiau­lie­čiai pla­nuo­ja slap­tam gink­lui leis­ti pail­sė­ti, kau­tis stan­dar­ti­niu ro­bo­tu. Pus­fi­na­ly­je „monst­ras“ pel­nė tre­čią vie­tą, tad kū­ry­ba pa­si­tei­si­no.

L. Ta­mo­šiū­no manymu, jei to­kio am­žiaus vai­kai ga­li su­konst­ruo­ti ne­di­de­lius ro­bo­tus, vy­res­nių gal­vo­je su­ksis di­des­nės de­ta­lės – ga­lės su­konst­ruo­ti di­des­nius da­ly­kus. Taip ug­do­mi kū­ry­bin­gi in­ži­nie­riai.

Dienraštis „Šiaulių kraštas“

Plačiau
Jaunieji robotikos entuziastai varžysis Šiauliuose

Jaunieji robotikos entuziastai varžysis Šiauliuose

Mokyklose, Renginiai

Be pažangiausių technologijų neįsivaizduojamas šiandieninis pasaulis. Todėl šiais metais mūsų progimnazijoje buvo įkurta edukacinė laboratorija, kurioje yra galimybė mokytis robotikos.

Pirmiausia mūsų sukonstruoti VEX IQ robotai pademonstruoti š. m. kovo 18 d. per ,,Karjeros dieną“ gausiam tėvelių bei progimnazijos svečių būriui. Apsilankiusieji išbandė robotus ir buvo nepaprastai nustebę ir susižavėję. Balandžio 13 d. Švenčionių progimnazijos bendruomenei dalijantis patirtimi  apie pažangių technologijų taikymą bei sugebėjimą dirbti inovatyviai, mūsų sukonstruotus robotus galėjo apžiūrėti ir prie jų prisiliesti kitų mokyklų mokytojai.

Mūsų robotai ne tik demonstruojami progimnazijos nariams bei svečiams, bet ir varžosi tarpusavyje. Labai linksma buvo balandžio 15 d., kai vyko robotų kovos ir progimnazijos mokiniai susirungė tarpusavyje.

Laikydamiesi tam tikrų taisyklių varžybų dalyviai aiškinosi, kurio robotas greičiausias ir kuriam pavyks pergabenti kuo daugiau kubelių bei surinkti kiek įmanoma daugiau taškų. Palaikant gausiam šaunių draugų būriui, vyko labai atkakli kova, beveik taškas į tašką, ir tik superfinale, taip pat labai įnirtingoje kovoje, paaiškėjo geriausieji robotų „valdytojai“, kurie vyks į Lietuvos VEX IQ kovas Šiauliuose. Tai – Dovydas Čepas (5c kl.), Eliotas Bartkevičius (5a kl.), Lukas Kugelevičius (7a kl.) ir Dominik Čurgel (7a kl.).

Nepaprastai didžiuojuosi, kad Švenčionių progimnazijos mokiniai turi galimybę prisiliesti prie inovatyvių šiuolaikinių technologijų. Manau, tai yra svarbiausia norint kurti ir tobulėti! Na, o šauniajai komandai linkime sėkmės ir „neišsikrauti“ Šiauliuose, robotų kovose!

Plačiau
VEX IQ robotų varžybų turnyras

VEX IQ robotų varžybų turnyras

Mokyklose, Renginiai

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko VEX IQ robotų varžybų turnyras. Jį organizavo gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Rasa Antanaitienė su savo mokiniais.

Renginyje dalyvavo 6-8 klasių mokiniai. Turnyro tikslas — priversti robotą „pernešti“ kuo daugiau spalvotų kubų iš vienos vietos į kitą, o kam pavyko aukštasis pilotažas — priversti robotą ant įtvirtinto kubo viršaus užkelti ir stabiliai padėti tokios pat spalvos kubą — surinktų taškų skaičius padvigubėjo. Tai padaryti tikrai nebuvo lengva — reikėjo ne tik išmokti valdyti robotus, bet ir sugebėti susikoncentruoti bei įveikti žaidimo jaudulį. VEX IQ robotų varžybų turnyre dalyvavo net 34 gimnazijos mokiniai. Labiausiai pasisekė 7b klasės mokiniui Arcišauskui Domantui — jis laimėjo I-ąją vietą. Stančaitis Benas (6b) užėmė II-ąją, o Barauskaitė Rugilė (7a) – III-iąją vietą.

Plačiau